top of page

מטפלים בחרדה חברתית

ספר זה מתמקד בטיפול בחרדה חברתית. הספר מכיל מידע מחקרי ותיאורטי על חרדה חברתית והטיפול בה.

 

הקורא בספר ימצא תיאור מפורט של  הליכים טיפוליים, ביניהם:

פסיכו חינוך, אימון בקבלת מידע חברתי מהעולם (ולא מהרגשות), השמטת התנהגויות ביטחון, עיבוד קוגניטיבי מוקפד של מידע חברתי, חשיפות במציאות, חשיפות בדמיון ועבודה עם זיכרונות של דחייה והשפלה חברתית 

עטיפת הספר מטפלים בחרדה חברתית
anchoreWorkPapers

דפי עבודה להורדה

חוברת מלאה להורדה - 18 טפסים

טופס 7 - זיהוי התנהגויות ביטחון בפורמט וורד

טופס 8 - דירוג מצבים לקראת חשיפות בפורמט וורד

טופס 11 - תוספת-דף לרישום רמות המצוקה בתרגול חשיפה בדמיון

טופס 9 - תוספת-דף הכנה לחשיפה ומעקב לאחר ביצוע החשיפה

טופס 12 - תוספת-דף לרישום רמות המצוקה בתרגול חשיפה בדמיון

טופס 13 - תוספת לטופס

טופס 18 - תוספת לטופס

bottom of page