top of page

מטפלים בחרדה חברתית

ספר זה מתמקד בטיפול בחרדה חברתית. הספר מכיל מידע מחקרי ותיאורטי על חרדה חברתית והטיפול בה.

 

הקורא בספר ימצא תיאור מפורט של  הליכים טיפוליים, ביניהם:

פסיכו חינוך, אימון בקבלת מידע חברתי מהעולם (ולא מהרגשות), השמטת התנהגויות ביטחון, עיבוד קוגניטיבי מוקפד של מידע חברתי, חשיפות במציאות, חשיפות בדמיון ועבודה עם זיכרונות של דחייה והשפלה חברתית 

עטיפת הספר מטפלים בחרדה חברתית
anchoreWorkPapers

דפי עבודה להורדה

חוברת מלאה להורדה - 18 טפסים

טופס 1 - מידע למטופל על חרדה חברתית

טופס 2 - חשיבה בחרדה חברתית

טופס 3 - מעגל הקסמים של החרדה החברתית

טופס 6 - חשיפה במציאות איך זה עוזר

טופס 4 - מעגל הקסמים של החרדה החברתית שלך

טופס 11 - חשיפות בדמיון לציפיות קטסטרופליות

טופס 5 - מיקוד פנימי מדוע זה מזיק ומה לעשות

טופס 7 - זיהוי התנהגויות ביטחון בפורמט וורד

טופס 8 - דירוג מצבים לקראת חשיפות בפורמט וורד

טופס 9 - הכנות לחשיפות במציאות

טופס 10 - רעיונות לחשיפות במציאות

טופס 11 - תוספת-דף לרישום רמות המצוקה בתרגול חשיפה בדמיון

טופס 12 - זיכרונות כואבים וחרדה חברתית

טופס 9 - תוספת-דף הכנה לחשיפה ומעקב לאחר ביצוע החשיפה

טופס 12 - תוספת-דף לרישום רמות המצוקה בתרגול חשיפה בדמיון

טופס 13 - אסרטיביות וניהול קונפליקטים

טופס 13 - תוספת לטופס

טופס 14 - עצות להתמודדות עם הרצאה דיבור בפני קהל

טופס 15 - התמודדות עם ביקורת

טופס 16 - עצות לשיחה

טופס 17 - לקרובי המטופל

טופס 18 - מניעת הישנות

טופס 18 - תוספת לטופס

bottom of page